Fakta om skolen

Innhold

Frøy skole er et heldags skoletilbud til barn som har omfattende hjelpebehov, og som vil ha behov for samordna tjenester videre i livet.

Vi tilbyr også skoletilbud til barn som i perioder trenger tilrettelegging av skoledagen.
Skolen gir veiledning til andre skoler i forhold til ASK ( Alternativ-Supplerende- Kommunikasjon).

Skolen har egen SFO.

I alt har skolen undervisningstilbud for ca. 50 elever.

Skolen ligger fint til på Frostvedt/Hovland – med et romslig og vakkert uteområde med kort vei til fine friområder.

Frøy skole har egen svømmehall med tilbud til alle elevene. ​

Visjon: Læring først med trygghet som næring.

Verdier

På Frøy skole verdsetter vi:
  • Et læringssyn hvor læring skjer gjennom mestring og samspill, og hvor det er grunnleggende trygghet i læringsmiljøet.
  • Et elevsyn hvor alle er like verdifulle, hvor alle har rett til å bli sett, og hvor alle kan lære.

På Frøy skole har vi et oppdrag som baserer seg på:

  • Å gjøre elevene mest mulig rustet til å mestre livet her og nå, og i framtida.
  • Elevens rett til å være aktør i eget liv ut ifra egen forutsetninger.
  • Tilrettelegging av læringssituasjoner hvor eleven utvikler tro på seg selv og på muligheter for læring.
  • Et nært samarbeid med foresatte.

Verdier: LER: Likeverd – Engasjement – Robusthet

Grupper

Elevene er i hovedsak inndelt i fem team/trinn:
Frøya, Frigg, Småskoletrinn, Mellomtrinn og Ungdomstrinn.

Frøya

Frøya er en avdeling ved skolen som gir tilbud til elever med omfattende og kombinerte læringsvansker. Elevene trenger tett oppfølging og har 1:1 dekning det meste av skoledagen og i SFO.

I opplæringen vektlegges, alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK), tidligstimulering, sansemotorisk trening og musikkterapi.
Enkelte elever har også behov for medisinsk bistand.

Avdelingen har et blått og et hvitt sanserom, bygd opp etter Snoezelen-filosofi.

Frigg

Frigg er en avdeling ved skolen som gir tilbud til elever med behov for oversikt, forutsigbarhet og skjerming.

Elevene trenger tett oppfølging og har 1:1 det meste av skoledagen. I opplæringen vektlegges, alternativ- og supplerende kommunikasjon, ADL, sosial ferdighetstrening og sansemotorisk trening.

Avdelingen har et eget sansemotorisk rom.

S-trinn/M-trinn/U-trinn

På disse trinnene får elevene opplæring i grupper med varierende størrelse, men også i 1:1. Opplæring i 1:1 gjelder særlig ved innlæring av ny kunnskap.

Vi fokuserer på å legge til rette for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter og reell opplevelse av vennskap med jevnaldrende. Innenfor trinnene blir derfor elevene ofte inndelt i aldersblandede grupper, med vekt på å kunne ivareta elevenes behov for sosial trening og tilhørighet og mestringsopplevelser.

I opplæringen legges det vekt på ferdigheter og kunnskap som er nyttig for den enkelte elev. Vi tar utgangspunkt i opplæringsmålene i Kunnskapsløftet, og tilpasser i forhold til den enkelte elevs forutsetninger.

Vi har stort fokus på å tilstrebe at den enkelte elev skal motta opplæring som gjør dem best mulig rustet til å mestre dagliglivets utfordringer og for å kunne delta i fritidsaktiviteter, arbeid og fellesskap i samfunnet.

Skolens satsingsområder for personalet

  • Aktiv læring
  • Alternativ- og supplerende kompetanse (ASK)
  • Læring på digitale flater
  • Økt kunnskap og forståelse av elever som står i store utfordringer
Til toppen